50 lat Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi

28 marca 2022 roku minie 50 lat istnienia Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi. Z okazji zbliżającego się 50-lecia naszego klubu przypominamy trzy wydane do tej pory Jubileuszowe Kroniki Klubowe, które stanowiły podsumowania kolejnych dekad działania Klubu.
Anna Kacperczyk
wtorek, 22 mar 2022

28 marca 1972 roku kilkunastu studentów łódzkich uczelni założyło Akademicki Klub Turystów Górskich. Dwa lata później nazwę tą zmieniono na obowiązującą do dzisiaj – Akademicki Klub Górski w Łodzi. Po pierwszym roku istnienia klub liczył już ponad 50 członków. W ogromnej większości byli to początkujący taternicy – świeżo upieczeni absolwenci kursów Koła Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego. Od 1976 roku Klub zrzeszony jest w Polskim Związku Alpinizmu. Głównym celem istnienia Klubu jest zrzeszanie ludzi interesujących się górami i wspinaniem. Klub aktywnie wspiera swoich członków i pomaga im realizować plany wspinaczkowe i wyprawowe. 

     Na kampingu Pierre d’Orthatz koło Chamonix w 1991 r. (fot. R. Błędowski)

Cele Klubu obejmują prowadzenie i rozwijanie działalności w zakresie alpinizmu (taternictwa), wspinaczki sportowej, alpinizmu jaskiniowego, narciarstwa wysokogórskiego i kwalifikowanej turystyki górskiej (Statut § 7). Zrzeszając osoby zainteresowane tego typu działalnością (Statut, § 8) Klub popiera, ułatwia i organizuje działalność sportową, turystyczną, szkoleniową i wyprawową swoich członków. Poza samą działalnością rekreacyjną i sportową działalność klubowa skupia się na organizowaniu wewnętrznego życia klubowego, zebrań, odczytów; współdziałanie z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu; współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z problematyką górską; propagowanie i popularyzowanie alpinizmu; inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych zadań i celów Klubu; wykonywanie usług wymagających specjalistycznych umiejętności i wykorzystania sprzętu alpinistycznego; działalność w sferze publicznej w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu; działalność w sferze publicznej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego w obszarze związanym z celami Klubu; organizowanie, wspieranie oraz podejmowanie działań w zakresie ochrony przyrody, w tym edukacji ekologicznej oraz innych inicjatyw mających na celu zachowanie środowiska naturalnego w niepogorszonym stanie, związanych z terenami na których członkowie Klubu realizują działalność sportową i rekreacyjną.

Z okazji zbliżającego się 50-lecia naszego klubu przypominamy trzy wydane do tej pory Jubileuszowe Kroniki Klubowe, które stanowiły podsumowania kolejnych dekad działania Klubu.

Kronika AKG 1972-1992 https://archiwumgorskie.pl/sites/default/files/dokumenty-pdf/kronika_akg_1972-1992_nowa.pdf

Kronika AKG 1992-2001 https://archiwumgorskie.pl/sites/default/files/dokumenty-pdf/kronika_akg_1992-2001_nowa.pdf

Kronika AKG 2002-2012 https://archiwumgorskie.pl/sites/default/files/dokumenty-pdf/kronika_akg_2002-2012_nowa.pdf